خلاصه مقالات (کنگره/ کنفرانس) سال 1395

 عنوان مقاله ارائه شده  عنوان کنگره/ تاریخ و محل برگزاری   ارائه دهنده مقاله  آپلود خلاصه مقاله
 SOME CHARACTERISTICS OF WOMEN REFERRED TO DRUG ADDICTION TREATMENT CENTERS IN KERMANSHAH

     
 FACTORS RELATED TO DURATION OF ADDICTION   دکتر تورج احمدی جویباری دانلود
بررسی عوامل مرتبط با شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی، سال 94      
بررسی تغییرات شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستانهای استان کرمانشاه از سال 91 تا 94      

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir