ارتباط مستقیم با دکتر فرید نجفی - معاون تحقیقات و فناوری