ارتباط مستقیم با دکتر سیروس جلیلی - معاون تحقیقات و فناوری