میز خدمت حوزه تحقیقات و فناوری
میز خدمت حوزه پژوهش خدمات فناوری خدمات اطلاع رسانی خدمات دانشجویی

فرم نظرسنجی میز خدمت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

*
*

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir