برنامه راهبردی واحد

برنامه راهبردی دوره پنج ساله

 مقدمه

 برنامه ریزی مبتنی بر هدف های راهبردی و استراتژیک در تمام دنیا یک امر مرسوم قلمداد می شود تا مسئولان جامعه با صرف وقت بتوانند درباره سازمان خود بیاندیشند و ملاحظه نمایند که موضع سازمان چیست و در کجا قرار دارند و در آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، آنگاه در صدد تدوین و اجرای برنامه های جامع بر آیند تا در یک دوره زمانی معقول از جایی که قرار دارند به هدف والای مورد نظر خود برسند. با انجام فعالیت های درون سازمانی نامنظم، پراکنده و بدون ساختار رسمی که بطور مستمر و روزمره در محیط سازمان انجام می شود نمی توان بدرستی تعیین کرد که در کجا هستیم و مقصود ما چیست؟ بنابراین شناخت کامل چارت سازمانی و روابط بین آنها و روند و خط مشی های هریک از اجزا و پیروی از دستورالعمل­ها و پیگیری مستمر امور، هدفمند شدن اعمال سیستم و امید به دستیابی به قله های سعادت و افتخار را امکان پذیر می نماید.

 رسالت) (Mission

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع) با پایبندی به قانون، عدالت محوری و با هدف خدمت به اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و جلب مشارکت آنان و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی در راستای تحقق رسالت دانشگاه فعالیت می کند.

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع)  به منظور تولید و نشر دانش مرتبط با سلامت، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام تحقیقات کاربردی با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی جامعه از طریق بکارگیری منابع دولتی و خصوصی متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های ملی و منطقه ای می باشد و در راستای تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود.

 چشم انداز)(Vision

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع) تلاش خواهد کرد تا از طریق انجام پژوهش های کاربردی-بنیادی و اجرای مستمر و دقیق سایر وظایف خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از تکنولوژی های روز، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سلامت و اقتصاد منطقه را فراهم آورد و تا سال 1406 در ردیف رتبه های نخست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 2 کشور در محور پژوهش و بر اساس ملاک رتبه بندی رایج دانشگاه های علوم پزشکی کشور دست یابد.

 ارزش ها)(Value:: ارزش های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع) شامل: حفظ کرامت انسانی،رعایت قوانین و مقررات،رعایت اخلاق در پژوهش های پزشکی،توسعه پایدار، رعایت عدالت اجتماعی در راستای هدف دوم چشم انداز بیست ساله«توسعه دانایی محور»ارج نهادن به جایگاه والای محقق و تحقیق، هدفمندی در انجام تحقیقوشایسته سالاری می باشد.

 نقاط قوت (Strengths)

Ø    برگزاری کارگاه های مختلف در حیطه پژوهش، نظیر روش تحقیق، بانک های اطلاعاتی، مقاله نویسی، نرم افزار های مختلف آماری و تحلیل داده ها از جمله SPSS

Ø    وجود مجلات لاتین و فارسی در کتابخانه

Ø    اعضای هیات علمی علاقمند و با انگیزه در امور پژوهشی

Ø    وجود کمیته شورای پژوهشی فعال در بیمارستان

Ø    تشویق اعضای هیات علمی و پژوهشگران در راستای تهیه طرح های تحقیقاتی و چاپ و انتشار مقالات

Ø    تسهیل شرکت در سمینارها و کنگره های داخل و خارج از کشور

نقاط ضعف (Weaknesses)

Ø    بالا بودن حجم فعالیت های درمانی و آموزشی اعضای هیات علمی ضعیف درکاربست نتایج پژوهش ها در بالین 

Ø    کافی نبودن برگزاری کنگره ها و سمینارهای کشوری در دانشگاه

Ø    محدودیت در جذب اعتبار لازم از منابع خارج دانشگاه 

Ø    اطلاع رسانی ناکافی نتایج تحقیقات به رسانه ها 

Ø    فعال نبودن برخی از اعضاء هیئت علمی در امر پژوهش

 فرصت ها (Opportunities)

Ø    وجود زمینه های فراوان تحقیقاتی در مرکز

Ø    شرایط جغرافیایی استان کرمانشاه و نزدیک بودن استان به مرز 

Ø    ریفرال بودن بیمارستان

Ø    وجود اعضای هیات علمی وکارشناسان علاقمند وتوانمند

 تهدید ها (Threats)

Ø    هزینه های بالای حق شرکت در کنگره های داخلی و دوره های بازآموزی 

Ø    کمبود سرمایه گذاری بخش های خصوصی و بیمه ای در پژوهش 

Ø    کمبود همکاری های برون بخشی در زمینه انجام پژوهش های مشترک 

Ø    کم توجهی مسئولین استان به نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها 

Ø    کمبود هماهنگی بین بخشی در اطلاع رسانی پژوهشی 

Ø    پایین بودن سطح تعامل بین اعضای هیات علمی دانشگاه­های استان در انجام پژوهش 

Ø    کمبود سازوکار مشخص از سوی وزارت متبوع برای بهره گیری از محققین توانمند برای انجام پژوهش های ملی و بین المللی 

Ø    کمبود تفاهم نامه های پژوهشی بین تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی استان

اهداف کلان (Goals)

Ø    حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع)

Ø    توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی 

Ø    جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی 

Ø    توسعه مدیریت دانش (تولید،پردازش، انتقال) 

Ø    ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های آماری پژوهشی

Ø    ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران 

Ø    ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

اهداف کلان و اهداف جزیی (Goals and Objectives)

  حفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات واحد توسعه تحقیقات بالینی

Ø    اصلاح 100% شرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع)

Ø    مستند سازی 100% کلیه فرآیندهای تحقیقاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان­های طالقانی و امام علی (ع)

 توسعه کمی و کیفی تحقیقات بالینی

Ø    انتشار مقالات علمی در نمایه های بین المللی ISIو PubMed با روند صعودی و حداقل 50 مقاله در سال تا پایان سال 1406 

Ø    جذب پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرایط مندرج در نقشه جامع علمی سلامت تا پایان برنامه پنج ساله(1406) 

Ø    دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز دانشگاهی و صنعت به میزان سالانه حداقل 2% کل طرح های مصوب 

Ø    افزایش 10% طرح های تحقیقاتی بطور سالانه 

Ø    افزایش طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در یک زمینه خاص به میزان هر ساله 10% تا پایان برنامه 

Ø    افزایش 2% مقاله های بین المللی بطور سالانه 

Ø    هدایت کلیه اعضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقالات چاپ شده در زمینه تخصصی خود 

Ø    تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های ملی و منطقه ای در طول برنامه 

Ø    تصویب 90% طرحهای تحقیقاتی مصوب براساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه 

Ø    اجرای 100% طرحهای پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی 

Ø    گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان 2% از کل طرحهای مصوب 

Ø    ارتقاء همه جانبه سطوح اولویت های پژوهشی 

Ø    تصویب حداقل 10% طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه مشترک با سازمانها و  نهاد های خارج دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ... 

Ø    ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجلات داخلی و خارجی به میزان 20%  

Ø    ارتقاء تعداد طرحهای پژوهشی به بیش از 30% درمقایسه با سال قبل 

Ø    تصویب حداقل 20% پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی و تحصیلات تکمیلی به صورت طرح تحقیقاتی 

Ø    تشویق نفرات اول تا سوم اعضاء هیئت علمی تمام وقت، دارای بیشترین  فعالیت پژوهشی (طرح تحقیقاتی مصوب، چاپ مقاله، کتاب و...) 

Ø    تشکیل جلسات منظم هفتگی در سطح گروه های آموزشی پایه و بالینی برای رفع مشکلات پژوهشی 

Ø    گسترش 100% پژوهش های کاربردی مرتبط با ارتقاء سلامت در صنعت

جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی

Ø    جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق در طول برنامه 

Ø    ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و ... طول برنامه

Ø    مشارکت دادن حامیان مالی (Sponsor) در پژوهش های دارای محصول اقتصاد

 ساماندهی نظام جمع آوری و ثبت داده های پژوهشی

Ø    شفاف سازی فرایند گردش اطلاعات درمدیریت تحقیقات

Ø    ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش

Ø    ارتقای ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری پژوهشی

  ارتقاءسطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی

Ø    برگزاری حداقل 10 کارگاه توانمند سازی در زمینه هاي مختلف پژوهشی در هر سال از برنامه 

Ø    شرکت دادن حداقل 70% اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی 

Ø    افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل 2 مقاله در هرسال در مجلات معتبر خارجی و داخلی 

Ø    افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد حداقل 2 مورد در هر سال در طول برنامه

ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان گروه پزشکی

Ø    برگزاری حداقل 10 کارگاه توانمند سازی برای دانشجویان در هر سال برنامه 

Ø    افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان در چاپ حداقل یک مقاله در مجلات معتبر داخلی وخارجی در سال

 Ø    افزایش توانمندی دانشجویان در ارائه پروپوزال حداقل 1 مورد در سال در طول برنامه 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۱۵