پایان نامه های سال 1400

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استادراهنما

وضعیت

1

بررسـی اثرجنسـیت بر پیش آگهی بیمـاران سـکته قلبی طی یکسـال فالواپ

مریم غلامی

دکتر محمد روزبهانی

دکتر پریسا جانجانی

تایید شده

2

بررسـی شـیوع عوارض تعداد کیسه های خون دریافتی بر روی بیمارانتحت عمل جراحی GABA و دریچه ای قلب با EF بالای 35 درصد در بیمارستان امام علی(ع) طی سالهای 97و 98

فائزه ابراهیمی

دکتر عقیق حیدری

دکتر ایران چنیده

تایید شده

3

بررسیvitro  in اثرمحافظتی عصاره هیـدروالکلی گیاه قاصـدک بر فرآیندآپوپتوز ناشـی از دوگزوروبیسین در ردهسلولی کاردیومیوبلاست

عرفان جهانی

دکتر زهرا جلیلی

تایید شده

4

بررسی و مقایسه میزان تاثیر درمانهای غیرجراحی در آسیب های چرخاننده شانه در بیماران 20- 60ساله

مهدی رجبی

دکتر مازیار ملک زاده

5

بررسـی مقایسه ای سـیر داخل بیمارسـتانی و پیگیری یکساله بیماران با انفارکتوس حاد قلبی بــدونریسـک فـاکتور مـاژورشــناخته شـده و بیمـاران واجـد ریسـک فـاکتور مراجعـه کننـده بـه بیمارســتان امـام علی( ع ) کرمانشـاه درسال های 1395 لغایت 1398

یاسر ولدی

دکتر مصطفی بهره مند

تایید شده

6

بررسـی ارزش تشخیصـی روش angiography ct coronary در مقـایسه با angiography coronary conventionalبرای تشخیص disease artery coronary

کاوه بابایی

دکتر علیرضا رای

انصراف از انجام طرح

7

بررسـی تفاوت نتایـج بالینی روشهای پین گذاری پارالل و متقاطع وپین گذاری عرضی رادیواولناردرشکستگی های ناپایداردیستال رادیوس در اطفال

احسان رضایی

دکتر مازیار ملک زاده

تایید شده

8

بررسی مقایسه ای سردردواحتباس ادراری پس از بیهوشی به روش اسپینال با دو دارو بوپیواکائین و روپیواکائین"

آرزو اسفندیاری

مریم رحمتی نژاد

9

بررسی علل لاپاراتومی وپیامـدهای آن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در2سال گذشته

ارشد فیروزی

دکتر بهنام دارابی

تایید شده

10

بررسـی اپیـدمیولوژی ترومـای سـتون فقرات دربیماران مراجعه کننـده به مراکز درمانی شـهر کرمانشاه در سالهای96-95

نرگس محمدی

دکتر رضا فتاحیان

دردست بررسی

11

علل مرگ ومیردربیماران مراجعه کننـده به بخش اورژانس

الهه ملکی صادقی

دکتر هومن رفیعی سروری

دردست بررسی

12

بررسی ارتباط عملکرد کلیه با مرگ یکساله بیماران مبتلا به سکته قلبی همراه با بالا رفتن قطعه ST بستری شده دربیمارستان امام علی(ع)کرمانشاه 1395-1398

احمد صابرقدیم

دکتر نفیسه منتظری

دکتر مهدی نعلینی

تایید شده

13

بررسـی شـیوع استرس، اضـطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آلوپسـی آره آتا: مرورسیسـتماتیک و متآنالیز

سیدآرش فیض جوادیان

دکتر محمدباقر حیدری

تایید شده

14

بررسـی ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران سالمند مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارسـتانهای امـام رضا وطالقانی درسال1399 "

سینا قیصری

دکتر هومن رفیعی سروری

تایید شده

15

بررسی کیفیت زندگی،رضایت از زندگی وسبک زندگی و عوامل موثر بر آنها در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی بستری در بیمارستانامام علی (ع) کرمانشاه

فروزان ایزدی

دکتر محمد روزبهانی

تایید شده

16

دقت تشخیص سکته مغزی با استفاده از ابزار FAST (صورت ، بازو ، گفتار ، زمان) توسط اعزام کنندگان و تکنسین های خدمات فوریت های پزشکی و تاثیر آن بر زمان حمل و نقل

فائزه امرایی

دکتر هومن رفیعی سروری

تایید شده

17

بررسی اثر ملاتونین در کاهش درد پس از عملدر بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

کاوه بابایی

مریم رحمتی نژاد

در دست بررسی

18

بررسی وضعیت تجویز استاتین طبق گایدلاین در بیماران انفارکتوس قلبی با بالا رفتن قطعه ST موقع ترخیص و پایبندی به مصرف آن پس از یک سال در بیمارستان امام علی (ع)کرمانشاه (1398-1395"

بهرنگ دستگره

دکتر نفیسه منتظری

دکتر مهدی نعلینی

تایید شده

19

بررسـی میزان سـطح سـرمی ویتامین D و ارتبـاط آن با ژنوتیپ های ژن گیرنـده ویتامین D در بیماران دیسکوپاتی

سپیده کرجی

طاهره جلیلیان

دکتر مازیار ملک زاده

دکتر رضا فتاحیان

دردست بررسی