پایان نامه ها:

تا کنون 42 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با استفاده از داده های کوهورت روانسر تایید شده است که بیش از 50 درصد آنها به اتمام رسیده است. این پایان نامه ها توسط دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده است.

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir