همایش های داخلی

ردیف

عنوان مقاله رائه شده در کنگره

عنوان کنگره

تارخ و محل برگزاری

ارائه دهنده مقاله

محل آپلود خلاصه مقاله

1

New dual –modality Nanoparticle probes for liver Imaging

دانشگاه علوم پزشکی همدان 19 و 20 اردیبهشت ماه 97

دکتر صالح صالحی ذهابی

 
چکیده 


 

2

Quality of life in stroke patients and their cargivers

سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی همدان

12 و 13 مهرماه 97

فرخنده صالحی

 
چکیده 1

 3

 Safety in chemotherapy patients  The 5th International, 8th National Congress on Stem Celland Annual Nursing Congerss on Hematopoietic Stem Cell Transplantation فرزانه سلیمانیان