مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

جلسه دوازدهم 

-

1

1

25/1/98

جلسه دوازدهم

 

3

-

-

8/2/98

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم 

1

3

-

22/3/98

جلسه چهاردهم

جلسه15

1

1

1

23/4/98

جلسه پانزدهم

 

-

4

-

6/5/98

جلسه شانزدهم

 

-

4

-

30/5/98

جلسه هفدهم

 

-

4

-

31/6/98

جلسه هیجدهم

 

9

-

3

13/7/98

جلسه نوزدهم

 

-

3

-

28/7/98

جلسه بیستم

 

-

4

-

24/9/98

جلسه بیست و یکم

 

1

4

26/10/98

جلسه بیست و دوم

 

4

13/11/98

جلسه بیست و سوم

4

27/11/98

جلسه بیست و چهارم