مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

فروردین98
  

-

1

1

25/1/98

جلسه دوازدهم

3

-

-

8/2/98

جلسه سیزدهم

  
خرداد98

1

3

-

22/3/98

جلسه چهاردهم

 
تیر98

1

1

1

23/4/98

جلسه پانزدهم

   
 
6مرداد98

-

4

-

6/5/98

جلسه شانزدهم

   

-

4

-

30/5/98

جلسه هفدهم

 
شهریور98

-

4

-

31/6/98

جلسه هیجدهم

   
13 مهر98

9

-

3

13/7/98

جلسه نوزدهم

   
مهر98

 

-

3

-

28/7/98

جلسه بیستم

   
آذر98

 

-

4

-

24/9/98

جلسه بیست و یکم

 
 

1

4

26/10/98

جلسه بیست و دوم

   
 

4

13/11/98

جلسه بیست و سوم

4

27/11/98

جلسه بیست و چهارم