صورتجلسات

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد  پایان نامه های مطرح شده

تعداد ریجستری های مطرح شده

تعداد طرحهای مطرح شده

مصوبات

جلسه دوازدهم

98/1/25

 1

1

جلسه دوازدهم 

جلسه سیزدهم

98/2/8

 -

3

جلسه سیزدهم