کارگاههای برگزار شده سال 98

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

END NOT

1

14

2

2

روش تحقیق

1

28

2

3

اصول مقاله نویسی

1

28

2

4

روش تحقیق کیفی

1

15

2

5

pubmed

1

28

2

6

SPSS

1

18

2

7

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

1

19

3