طرح های تحقیقاتی سال 1394

عنوان طرح مجری/مجریان  تاریخ تصویب       ماهیت
بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی سطح شهر کرمانشاه در سال های 89 تا 93                                                                                                                                                                          

دکتر محمد قاسمی/ زهرا حسینی      

1394/08/19
 طرح پژوهشی هیئت علمی      
 بررسی مقایسه ای آستانه ی بویایی قبل و بعد از جراحی آدنوتونسیلکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی دکتر سمیره فرشچی  1394/09/01  طرح پژوهشی هیئت علمی