مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1399

 ردیف تاریخ جلسه شورای پژوهشی    تعداد پایان نامه های مطرح شده           تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان              تعداد رجیستری های بررسی شده     گزارش نهایی و پیام پژوهشی    تعداد موارد رد شده         صورتجلسه و مصوبه شورا   
 1  1399/02/18  -  -  مشاهده
2  1399/04/26 - - مشاهده 
   1399/07/14  -  مشاهده 
 4   1399/08/05  4   -   -  مشاهده 
 1399/10/02 3  -    -  مشاهده 
 1399/10/27   3   -   مشاهده 
7  1399/11/29  3   -  مشاهده
8  1399/12/10    -  10   -   مشاهده