مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی در سال99

ردیف

تاریخ جلسه شورای پژوهشی

تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد رجیستری های بررسی شده

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

تعداد موارد رد شده

 

محل آپلود فایل

1

99/2/18

-

3

1

0

0

2

99/4/26

-

4

0

.

.

3

99/4/26

-

3

0

.

0

4

99/7/14

3

2

0

0

1

5

99/9/15

-

2

0

.

0

6

99/10/02

-

2

1

.

0

7

99/10/27

-

3

0

1

.

8

99/11/29

-

3

0

1

0

9

99/12/10

10

-

-

-

6