صورتجلسات 97

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

 تعداد ریجستری های مطرح شده  مصوبات
جلسه دوم              97/1/26               3

-

     
فروردین 97
جلسه سوم              97/2/23             

       1            

-

   
اردیبهشت 97
 
جلسه چهارم              97/4/24                    2             

-

   
تیر 97
 
جلسه پنجم              97/6/25               1        1               1  
شهریور97
 

 جلسه ششم

 97/7/29  3      
مهر97
 
 جلسه هفتم   97/9/18  -   3
آذر97
   
  جلسه هشتم  97/10/5    4     
5 دی 97
 جلسه نهم
 97/10/26   1      1      1   
 
 
26 دی 97
  جلسه دهم   97/11/14     3  
 
بهمن 97 
 
  جلسه یازدهم  97/12/5      4  
اسفند97