صورتجلسات 97

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

 تعداد ریجستری های مطرح شده  مصوبات
جلسه دوم              97/1/26               3

-

   
s2
جلسه سوم              97/2/23             

       1            

-

   
s3
جلسه چهارم              97/4/24                    2             

-

   
جلسه پنجم              97/6/25               1        1               1  

 جلسه ششم

 97/7/29  3