طرح تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

 محل آپلود

صفحه ی اول گزارش پایانی

صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی مقایسه ای اثر متوپرولول تارتارات با  متوپرولول سوکسینات  روی فاکتور های همودینامیک  بیماران بستری با تشخیص سندروم کرونری حاد در بیمارستان امام علی کرمانشاه در سال 1394

دکتر رضا حیدری مقدم

پایان یافته

 
اثر متوپرولول