مسئول واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی:فرزانه السادات حسینی

تلفن تماس:38376892

شرح وظایف:

1-    بررسی اسناد مالی
2-    عقد قراردادهای مالی
3-    انجام کلیه امورات مالی معاونت
4-    بررسی کلیه اسناد پرداختنی به واحدها
5-    صدور چک
6-    رسیدگی به کلیه اسناد مالی
7-    هماهنگی مالی در واحدهای زیر مجموعه
8-    بررسی کلیه اسناد مراکز تابعه

 


کارشناس واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی:شعبان مرادی

تلفن تماس:38363319

شرح وظایف:

1-    سند هزینه و پرداخت پاداش مقالات
2-    سند هزینه و پرداخت پاداش مقالات کنگره داخلی
3-    پرداخت حق ماموریت کلیه پرسنل
4-    پرداخت حق التدریس – مشاوره پژوهشی – کارگاههای داخلی و حق الزحمه دانشجویی
5-    سند هزینه و پرداخت کارانه مدیران
6-    دسته بندی اسناد مالی جهت بررسی
7-    پیگیری نامه های مالی در خصوص مقالات


کارشناس واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس:38363319

شرح وظایف:

1-تهیه و تنظیم اسناد و پیش پرداخت و30٪ دوم طرحهای تحقیقاتی به صورت تعهدی
2-تسویه حساب نهایی طرحهای تحقیقاتی – جذب پژوهشیار و پایان نامه دانشجویی
3-صدور چک بصورت تعهدی
4-تنظیم تسویه مقاله طرحهای تحقیقاتی و ارسال به ستاد جهت آزاد سازی
5-تنظیم سند هزینه فناوری
6-تنظیم سند حق غذای کارکنان به صورت ماهیانه
7-تنظیم نماینده اسناد و حواله طرحهای تحقیقاتی
8-پیگیری کلیه طرحهای تحقیقاتی
9-سند هزینه و پرداخت کارانه کارکنان قراردادی
10-صدور اسناد مالی و پیگیری اسناد مالی در خصوص طرحها


کارشناس واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی:محمد فریدونی

تلفن تماس:38363319

شرح وظایف:

1-    تنظیم سند هزینه شرکتهای طرف قرارداد و غیره
2-    تنظیم سند هزینه های حقوقی و حق الزحمه ای پرسنل
3-    تنظیم سند درخواست وجه اعتبار از ستاد دانشگاه و پیگیری آن
4-    تنظیم سند هزینه و ثبت کارشناسی پروپوزال و اسناد ثبت اختراع و سند هزینه های داوری مجلات و گزارش نهایی و فعالیتهای دانشجویی
5-    وصول و پرداخت چکهای معاونت و پیگیری آن
6-    وصول و پرداخت چکها و فرمهای اداره دارایی
7-    وصول و پرداخت چکها و فرمهای اداره سازمان تامین اجتماعی
8-    وصول و پرداخت چکها و فرمها و سندهای سفرهای خارجی اعضای محترم هیأت علمی
9-    نماینده اسناد مربوطه به خود