برنامه و ساعات مشاوره واحد

برنامه هفتگی فعالیت­های واحد توسعه پژوهشهای بالینی 

روزهای هفته

مشاوره آمار واپیدمیولوژی 

  مشاوره طراحی پژوهشی  و متدولوژی تحقیق 

مشاوره مقاله نویسی  و سابمیت و چاپ مقاله 

مشاوره  پروپوزال نویسی و جستجوی منابع الکترونیکی

شنبه  

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 8 تا10

دکتر تورج احمدی جویباری (ب.امام خمینی) از 12 تا14

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 10 تا12

خانم فاطمه حسینی (ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 12 تا14

یکشنبه

خانم زهرا شااحمدی(ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 8 تا10

دکتر عمران داوری نژاد (ب. فارابی) از 8 تا

خانم زهرا شااحمدی(ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 10 تا12

خانم زهرا شااحمدی (ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

خانم رقیه فرهادی (ب. فارابی) از 12 تا14

دوشنبه

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاهی) از 8 تا10

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاهی) از 10 تا12

خانم فاطمه حسینی (ب. محمد کرمانشاه)) از 12 تا14

سه شنبه

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

آقای دکتر مهدی مرادی نظر ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا 14

خانم فرزانه گلمحمدی (ب. فارابی) از10 تا12

آقای شهریا جهانمیر (ب.محمد کرمانشاهی) از 10 تا 12

چهارشنبه

خانم شرمین رحمانی (ب. امام خمینی(ره)) از 8 تا10

خانم شرمین رحمانی (ب. امام خمینی(ره)) از 10 تا12

خانم شرمین رحمانی(ب. امام خمینی(ره)) از 12 تا14

پنجشنبه

-

-

-

-

شماره تماس جهت تعیین  وقت قبلی:

08337272049