برنامه زمان بندی مشاوران واحد

                        

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک ( رشته تحصیلی)

سمت

 

نوع مشاوره

زمان حضور

مکان حضور

1

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

معاون پژوهشی بیمارستان امام خمینی(ره) و سرپرست واحد

طراحی ایده ی پژوهشی و متدولوژی تحقیق

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

2

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی (روانپزشکی )

هیئت علمی گروه روان دانشکده پزشکی کرمانشاه و مدیر اجرایی واحد

طراحی ایده ی پژوهشی و متدولوژی تحقیق و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی

3

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی PhD) اپیدمیولوژی)

هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی

دوشنبه و سه شنبه ها از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

4

دکتر یحیی سلیمی

دکترای تخصصیPhD   اپیدمیولوژی)

هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت 
5  دکتر افشین الماسی دکترای تخصصی PhD (آمارزیستی) هیئت علمی گروه آمارزیستی دانشکده بهداشت   اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 گروه آمارزیستی دانشکده بهداشت کرمانشاه
 6 دکتر کامران منصوری دکترای تخصصی PhD( پزشکی سلولی)هیئت علمی دانشکده پزشکی مشاوره در اجرای مطالعه و طرح های فناورانه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی 
 7  دکتر یداله بهرامی دکترای تخصصی PhD( بیوتکنولوژی) هیئت علمی گروه زیست فناوری پزشکی دانشکده پزشکی  مشاوره در اجرای مطالعه و طرح های فناورانه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14
گروه زیست فناوری پزشکی دانشکده داروسازی
8   دکتر لیلا رضاخانی  دکترای تخصصی PhD(مهندسی بافت)  هیئت علمی گروه مهندسی بافت دانشکده پزشکی  مشاوره در اجرای مطالعه و طرح های فناورانه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14
گروه مهندسی بافت دانشکده پزشکی 
9  دکتر تورج شیرزادیان دکترای تخصصی PhD( مهندسی پزشکی- بیومواد) هیئت علمی دانشکده پزشکی
 مشاوره در اجرای مطالعه و طرح های فناورانه  همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14  دانشکده پزشکی
 10 دکتر مهدی دوستیدکترای تخصصی PhD( آموزش زبان انگلیسی)هیئت علمی دانشکده پزشکیمشاوره ترجمه و نگارش مقالات به زبان انگلیسی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 دانشکده پزشکی
11

خانم فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

کارشناس مسئول واحد

طراحی پروپوزال ، راهنمایی در زمینه سامانه پژوهان، مقاله نویسی، تجزیه و تحلیل آماری

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

12

خانم زهرا شااحمدی

کارشناسی ارشد (آموزش بهداشت)

پژوهشیار واحد امام خمینی

پروپوزال نویسی ، مقاله نویسی، آموزش نرم افزار

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14       

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی 

 13  خانم سارا هوکری کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)  پژوهشیار واحد فارابی پروپوزال نویسی ، مقاله نویسی، آموزش نرم افزار همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14      واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی
 14 خانم گلاویژ رستمی نسبدانشجوی دکترای تخصصی( سلولی تکوینی) کارشناس واحد تحقیقات مشاوره در اجرای مطالعه و طرح های فناورانههمه روزه از ساعت 8 صبح الی 14      واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی 
 15 آقای آرمین نقی پورکارشناسی ارشد ( آمار زیستی) پژوهشیار واحد محمد کرمانشاهی پروپوزال نویسی، مقاله نویسی،تجزیه و تحلیل آماری دوشنبه و سه شنبه ها از ساعت 8 صبح الی 14   واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان محمد کرمانشاهی

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir