برنامه زمان بندی مشاوران واحد

                        

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک ( رشته تحصیلی)

سمت

 

نوع مشاوره

زمان حضور

مکان حضور

1

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

معاون پژوهشی بیمارستان امام خمینی(ره) و سرپرست واحد

طراحی ایده ی پژوهشی و متدولوژی تحقیق

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

2

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی ( روانپزشکی )

هیئت علمی گروه روان دانشکده پزشکی کرمانشاه و مدیر اجرایی واحد

طراحی ایده ی پژوهشی و متدولوژی تحقیق و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی

3

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی ) PhD اپیدمیولوژی)

هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت کرمانشاه

اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی

سه شنبه ها از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

4

دکتر مهدی خزلی

دکترای تخصصیPhD (ارتقاء سلامت اجتماعی)

کارشناس پژوهشکده سلامت

ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی، انتشار نتایج مطالعات

دوشنبه ها از ساعت 8 الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی

5  دکتر افشین الماسی  دکترای تخصصی PhD (آمارزیستی)  هیئت علمی گروه آمارزیستی دانشکده بهداشت کرمانشاه  اپیدمیولوژی و متدلوژی، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 گروه آمارزیستی دانشکده بهداشت کرمانشاه

6

خانم فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

کارشناس مسئول واحد

طراحی پروپوزال ، راهنمایی در زمینه سامانه پژوهان، مقاله نویسی، جستجو و ارسال

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

7

خانم فرزانه گلمحمدی

کارشناسی ارشد ( مراقبتهای پرستاری)

کارشناس مسئول واحد در بیمارستان فارابی

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی منابع، آموزش نرم افزار و سامانه

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی

8

خانم سارا هوکری

کارشناسی ارشد ( آمار زیستی)

کارشناس پژوهشی واحد

پروپوزال نویسی ، مقاله نویسی، آموزش نرم افزار

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14          

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی

9

دکتر فرناز رادمهر

دکترای تخصصی(PhD روانشناسی بالینی)

پژوهشیار واحد

پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آمار و آنالیز داده ها، اپیدمیولوژی و متدلوژی

همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فارابی