مقالات چاپ شده داخلی

ردیف

عنوان مقاله

نوع نشریه

عنوان نشریه- تارخ چاپ

شماره، جلد وصفحه

نویسنده اول و مسئول

 محل آپلود خلاصه مقاله

تقدیر و تشکر

1

Predicting lifestyle and sexual satisfaction in Methadone Maintenance Therapy Compared to Narcotics Anonymous (NA)

علمی تروجی

Middle East J Rehabil Health Stud

2018 January

Zohre Emamgholi

* Corresponding author: Masoudeh Babakhanian