معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت با هدف اصلی راه اندازی و استقرار حداقل بیست برنامه ثبت در موضوعات اولویت دار حوزه سلامت کشور از ابتداء سال 1393 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است.

این برنامه وظیفه ساماندهی به نظام‏های ثبت موجود در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه‏ های ثبت نوین در حوزه سلامت به ‏عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش‏های علوم پزشکی و سلامت را بر عهده دارد.

نظام ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت (Registry) نقش موثری در تشخیص و اندازه گیری میزان گسترش یک بیماری خاص و یا یک رویداد بهداشتی در جامعه دارد و نظام سلامت را قادر می‌سازد بر کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتر و موثرتری داشته باشد. نظام ثبت همچنین منبع مناسبی برای تشخیص بیماران به منظور انجام مطالعات پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات کوهورت و کارآزمایی بالینی فراهم می آورد.

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir