اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

 

اولویت های پژوهشی2

 

پیرو مکاتبه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) با واحد های آموزش پزشکی، آموزش ضمن خدمت، دفتر بهبود کیفیت و کمیته ای بیمارستان، دفرت خدمات پرستاری و گروه های آموزش پزشکی مستقر در بیمارستان، اولویت های پژوهشی به ترتیب اهمیت مشخض گردید. 

سپس اولویت های پیشنهاد شده از سوی واحد، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به مدیریت محترم توسعه و تحقیق دانشگاه، ارسال گردید.

 
   

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir