اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویت های تحقیقاتی گروه های پزشکی

گروه جراحی:

1- بررسی علل افزایش صدمات و مرگ و میر ناشی از حوادث و درگیری و تصادفات و راههای پیشگیری

2- بررسی علل افزایش اعتیاد در سطح جامعه و صدمات جسمی ناشی از آن و راههای کاهش آن

3- بررسی موارد کودک آزاری و صدمات جانی ناشی از آن و راههای پیشگیری از آن

4- بررسی شیوع بدخیمی دستگاه گوارش و کاهش سن بروز آن در سطح جامعه و علل آن

گروه جراحی مغز و اعصاب

1- بررسی آنوریسم ها و ضایعات عروق مغزی

2- اتیولوژی دیسک کمر و ضایعات ستون فقرات

3- بررسی درمان های انجام شده در ترومای ستون فقرات

4- بررسی شیوع ضایعات ایتراکرانیال به دنبال تروما

گروه کودکان

1- درمان ایکتر

2- آسفکسی

3- دیسترس تنفسی در نوزادان

4- عفونتهای دوره نوزادان

5- ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان

گروه نفرولوژی

1- اتیولوژی، سیر بالینی در درمان سنگهای ادراری در کودکان

2- عفونتهای ادراری در کودکان

3- سیر و درمان سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک

4- اتیولوژی و سیر Atypical HUS

5- سیر و نتایج پیوند کلیه در کودکان

6- اتیولوژی- پاتولوژی- سیر و درمان گلومرولونفریتها در کودکان

گروه اورولوژی

1- مقایسه نتایج PCNL با دیلاتاسیون متالیک و One Shat

2- بررسی عوارض تزریق ونتریکس در رفلاکس وزیکویورترال VUR

گروه طب اورژانس

1- بررسی میزان و عوامل موثر به رضایت شخصی

2- بررسی گردش بیماران و عوامل موثر بر آن در اورژانس

3- بررسی عملکرد واحد تریاژ

4- بررسی موارد ثبت خون درخواست شده در اورژانس به تفکیک و نتایج آن

گروه زنان

1- مراقبتهای حین بارداری و زمان بعد از بارداری

2- اپیومیولوژی، اتیولوژی و راه‌های پیش گیری از حاملگی پر خطر

3- شیوع و عوامل راه‌های پیش گیری و درمان خونریزی پس از زایمان

4- مقایسه روش های مختلف family planning

5- بررسی نتایج زایمان طبیعی پس از سزارین های قبلی

6- بررسی اثرات زایمانهای بدون درد در تشویق به زایمان طبیعی

7- بررسی عوامل و راه کارهای کاهش عوارض حین زایمان

8- بررسی علل سقط و مقایسه روش های مختلف در کاهش آن

9- بررسی و شناخت علل شکم حاد در خانم های حامله و اثرات آن بر مادر و جنین

10- روش های ترویج زایمان طبیعی

گروه بیهوشی

1- بررسی مقایسه روشهای مختلف بیهوشی و عوارض مختلف آنها

2- مقایسه روشهای مختلف بیدردی از عمل

3- بررسی و مقایسه روشهای مختلف مانیتورینگ بیماران

4- بررسی تأثیر روشهای مختلف بیهوشی و بیدردی بر همودینامیک بیماران

5- بررسی علل فراوانی مرگ و میر و عوارض ناشی از بیهوشی

گروه داخلی

رشته

اولویتهای تحقیقاتی

غدد

دیابت- تیروئید- متابولیسم کلسیم و فسفر

گوارش

زخم های پپتید-هلیکوباکترپیلوری-سندرم روده تحریک پذیر- اپیدمیولوژی کانسرهای گوارش

نفرولوژی

نارسایی کلیه-دیالیز- پیوند کلیه

هماتولوژی

کانسرکولون- کانسرپستان-لوکمی حاد- ترومبوسیتوپنی

روماتولوژی

لوبوس-آرتریت روماتوئید- اسپوندیلو آرتروپاتی

ریه

-

گروه نورولوژی

1- MS

2- CVA

3- تشنج

4- نوروپاتی

5- سردرد

اولویت های پژوهشی2

1.       اجرای صحیح فرآیند شستشوی دست

2.       اجرای صحیح فرآیند تفکیک پسماندهای عفونی وغیر عفونی

3.       اجرای صحیح فرآیند آموزش به بیمار

4.       اجرای صحیح فرآیند مستندسازی پروندها توسط پزشکان و پرستاران

5.       اجرای صحیح دفع اجسام نوک تیز

6.       رعایت استاندارد پوشش به نحو مطلوب در کادر پزشکی

7.       آگاهی مطلوب پرسنل در خصوص فرآیند  صحیح انفوزیون داروهای شیمی درمانی

8.       رعایت استاندارد های ایمنی بیمار

9.       رضایتمندی پرسنل از مزایا

10.    رضایتمندی گیرندگان خدمت

11.    مدیریت تجویز رژیم آنتی بیوتیک تراپی

12.    کیفیت  برنامه غذایی

13.    تامین نیروی انسانی بالینی

14.    انجام به موقع مشاوره ها

15.    گزارش دهی به موقع  کلیشه های رادیولوژی

16.    خریداری و تسریع روند تعمیر تجهیزات موردنیاز مرکز

17.    ویزیت بموقع بیماران توسط اتندینگ مرکز

18.    تهویه مناسب در بخش ها و واحدها

19.    رعایت ایزوله سازی استاندارد بیماران عفونی و نقص سیستم ایمنی

اولویت های پژوهشی1