اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 
 
اولویت های پژوهشی2  
  اجرای صحیح فرآیند شستشوی دست
  اجرای صحیح فرآیند تفکیک پسماندهای عفونی وغیرعفونی
 اجرای صحیح فرآیند آموزش به بیمار
 اجرای صحیح فرآیند مستندسازی پروندها توسط پزشکان و پرستاران
  اجرای صحیح دفع اجسام نوک تیز
  رعایت استاندارد پوشش به نحو مطلوب در کادر پزشکی
 آگاهی مطلوب پرسنل در خصوص فرآیند  صحیح انفوزیون داروهای شیمی درمانی
  رعایت استاندارد های ایمنی بیمار
 رضایتمندی پرسنل از مزایا
 رضایتمندی گیرندگان خدمت
 مدیریت تجویز رژیم آنتی بیوتیک تراپی
 کیفیت  برنامه غذایی
  تامین نیروی انسانی بالینی
  انجام به موقع مشاوره ها
  گزارش دهی به موقع  کلیشه های رادیولوژی
 خریداری و تسریع روند تعمیر تجهیزات موردنیاز مرکز
  ویزیت بموقع بیماران توسط اتندینگ مرکز
 تهویه مناسب در بخش ها و واحدها
 رعایت ایزوله سازی استاندارد بیماران عفونی و نقص سیستم ایمنی

 

   

اولویت های پژوهشی1