مقالات ارائه شده در کنگره ها

محل آپلود

عنوان مقاله

ردیف


et1et1
 

 

 SOME CHARACTERISTICS OF WOMEN REFERRED TO DRUG ADDICTION TREATMENT CENTERS IN KERMANSHAH

1


et2et2
 

 

 FACTORS RELATED TO DURATION OF ADDICTION

2


phlephle
 

بررسی عوامل مرتبط با شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی، سال 94

3


emeremer
 

بررسی تغییرات شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستانهای استان کرمانشاه از سال 91 تا 94

4