فلوچارت مشاوره حضوری

1-      مراجعه محقق به واحد توسعه تحقیقات بالینی

 دریافت مشاوره از کارشناس واحد و بررسی اولیه      

 معرفی به مشاور مربوطه براساس موضوع و نوع خدمات مشاوره

 

 فلوچارت مشاوره غیرحضوری

1-    روش اول: ارسال طرح توسط محقق به سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی-  انتخاب واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره) دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی – ارسال به مدیر گروه

زمانی که در دسترس مدیرگروه قرار می‌گیرد برای ارجاعات و انجام مراحل بعدی توسط کارشناس مرکز پیگیری می‌شود.

2-    روش دوم: ارسال به ایمیل مرکز (imf.kums@gmail.com) و پیگیری توسط کارشناس مرکز و ارجاع به مراحل بعدی