فلوچارت مشاوره حضوری

1-  مراجعه محقق به واحد توسعه تحقیقات بالینی و دریافت مشاوره از کارشناس واحد و بررسی اولیه      

 سپس معرفی به مشاور مربوطه بر اساس موضوع و نوع خدمات مشاوره

 

 فلوچارت مشاوره غیرحضوری

1-  روش اول: ارسال طرح توسط محقق به سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی-  انتخاب واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره) دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی – ارسال به مدیر گروه

  •      زمانی که در دسترس مدیر گروه قرار می‌گیرد برای ارجاعات و انجام مراحل بعدی توسط کارشناس مرکز پیگیری می‌شود.

2-   روش دوم: ارسال به ایمیل مرکز (imf.kums@gmail.com) و پیگیری توسط کارشناس مرکز و ارجاع به مراحل بعدی

 

رسانه جدید  فلوچارت