تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

 تلفن 083-34276299
 فاکس 083-34276346
 پست الکترونیک

 btahghighat@yahoo.com

kbtahghighat@gmail.com

 آدرس  کرمانشاه، شهرک معلم، انتهای بلوار رودکی، بلوار پرستار-مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
 کد پستی
 6714415333