با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

123

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع)

 

تلفن واحد : 4276299-0831

ایمیل :

btahghighat@yahoo.com

kbtahghighat@gmail.com