تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)

 تلفن 083-34276299
 فاکس 083-34276346
 پست الکترونیک

 btahghighat@yahoo.com

kbtahghighat@gmail.com

 آدرس  کرمانشاه، شهرک معلم، انتهای بلوار رودکی، بلوار پرستار-مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)
 کد پستی
 6714415333

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir