طرح های تحقیقاتی سال 1400

 ردیف  عنوان طرح مجری/مجریان   تاریخ تصویب  ماهیت  وضعیت
 بررسی اختلالات اضطرابی(OCD & OCPD)در مبتلایان به کرونا ویروس جدید در کرمانشاه در سال 1399  دکتر عمران داوری نژاد  1400/01/24  طرح مرتبط با کرونا  در حال انجام
تاثیر مداخلات کاردرمانی بر عملکرد فردی و اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیا: یک مطالعه مرور سیستماتیک دکتر لیبا رضایی 1400/06/08  طرح پژوهشی هیئت علمی  در حال انجام
 3 بررسی تغییرات عروقی شبکیه در بیماران بهبود یافته COVID19 با استفاده از آنالیز داده های OCT-A 
لیلا رضایی
1400/07/03
طرح مرتبط با کرونا
 در حال انجام
 4 بررسی مقایسه ای هزینه اعمال جراحی گلوبال با هزینه واقعی در بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه در سال 1399-1400
نسیم ایوانی/شهرام اختیاری
1400/09/08
بدون هزینه
در حال انجام
 5 بررسی اثر هم افزایی شربت خوراکی و اسپری داخل بینی از گیاه غازیانی بر درمان بیماران مبتلا به کووید 19 در مراکز درمانی فارابی و گلستان کرمانشاه
حسین امیری/بشیر امامی
 1400/10/19 طرح مرتبط با کرونا
در حال انجام
 6 برآورد تعداد دفعات اقدام به خودکشی در بیماران روانپزشکی بستری در بخشهای روانپزشکی به کمک مدلهای رگرسیون پواسون و پواسون گاما و مدلهای صفر انبوه آنها 
عمران داوری نژاد/سارا هوکری
1400/10/28
طرح پژوهشی هیئت علمی
در حال انجام