الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت شود

تمامی پژوهشگران و محققینی که داده های کوهورت روانسر را دریافت کرده و قصد چاپ مقاله و یا گزارش و یا احتمالا ارایه در یک کنگره داخلی و یا خارجی را دارند لزوما باید موارد زیر در قسمتهای مختلف گزارش یا مقاله خود مورد اشاره قرار دهند:

 

مقدمه و چکیده: در مقدمه و چکیده مقاله لزوما باید نام مطالعه بشکل زیر مورد اشاره قرار گیرد:

The Ravansar Non-Communicable Diseases (RaNCD) cohort study

 

مواد و روشها: در این قسمت نیز لزوما باید به متن زیر اشاره شود:

The RaNCD cohort study is part of the PERSIAN (Prospective Epidemiological Research Studies in IrAN) Cohort.

 

تقدیر و تشکر:

RaNCD is part of PERSIAN national cohort and we would like to thank Professor Reza Malekzadeh Deputy of Research and Technology at the Ministry of Health and Medical Education of Iran and Director of the PERSIAN cohort and also Dr.Hossein Poustchi Executive Director of PERSIAN cohort for all their supports during design and running of RaNCD.

 

حمایت مالی:

This study was supported by Ministry of Health and Medical Education of Iran and Kermanshah University of Medical Science (Grant No: 92472).

 

تاییدیه کمیته اخلاق:

The cohort study was given ethical approval by the Ethics Committee of Kermanshah University of Medical Sciences (ethics approval number: KUMS.REC.1394.318).

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir