ردیف

زمینه ارایه مشاوره / پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

تلفن همراه

1

مشاورآمار زیستی

دکتر افشین الماسی

دکترای تخصصیPhD (آمار زیستی)

09183368524

فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد (آمار زیستی)

09109975964

سارا هوکری

کارشناسی ارشد (آمار زیستی)

09184284404

آرمین نقی پور

کارشناسی ارشد (آمار زیستی)

09180668837

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی PhD (اپیدمیولوژی)

09188586520

دکتر یحیی سلیمی

دکترای تخصصی PhD (اپیدمیولوژی)

09183308792

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

09181317417

دکتر یحیی سلیمی

دکترای تخصصی PhD (اپیدمیولوژی)

09183308792

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی (روانپزشکی )

09188392922

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر مهدی دوستی

دکترای تخصصی PhD(زبان انگلیسی)

09183886147

دکتر تورج احمدی جویباری

دکترای تخصصی پزشکی (بیماریهای داخلی)

09181317417

دکتر عمران داوری نژاد

دکترای تخصصی پزشکی (روانپزشکی )

09188392922

دکتر مهدی مرادی نظر

دکترای تخصصی PhD (اپیدمیولوژی)

09188586520

5

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

دکتر یداله بهرامی

دکترای تخصصی PhD (بیوتکنولوژی)

09181310149

دکتر کامران منصوری

دکترای تخصصی PhD ( پزشکی مولکولی)

09183365450

دکتر تورج شیرزادیان

دکترای تخصصی PhD (مهندسی پزشکی- بیومواد)

09183366806

دکتر لیلا رضاخانی

دکترای تخصصی PhD (مهندسی بافت)

09183892636

گلاویژ رستمی نسب

کارشناسی ارشد (سلولی تکوینی)

09188583059

6

مشاور امور کامپیوتری

مهندس یزدان رضایی

کارشناسی ارشد (نرم افزار)

09189186502

فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد (آمار زیستی)

09109975964

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir