• انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با سلامت و زیست فناوری و توسعه حیطه های بین رشته ای
  • تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز بخش تحقیقات و ارتقای توانمندی های آنها
  • تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ ها و کارآفرینی در حوزه های مرتبط
  • سرمایه گذاری هوشمند و موثر در پروژه های دانش بنیان مرتبط با حوزه سلامت و کمک به ارتقا آنان
  • تولید، تأمین و انتشار دانش مرتبط با حوزه سلامت
  • ارتقا ارتباطات بین المللی با مراکز معتبر دنیا
  • توجه جدی به اصول اخلاقی در همه امور مربوط به تحقیقات و فناوری