طرح های تحقیقاتی مرتبط با کووید19

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

1

بررسی شیوع حوادث عروق مغزی دربیماران کوروناویروس بستری درICU مراکز درمانی کرمانشاه

محمدرضا اکرمی

دردست اجرا

2

بررسی تواناییتست ورزش ٦دقیقهدر تعیین پروگنوز بیمارانcovid19

دکتر رضا حیدری مقدم

دردست اجرا

3

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به مرکز ایت الله طالقانی در دوران شیوع کووید-19

دکتر سید سعید خبیری

تایید شده

4

بررسی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی کرمانشاه از نظر ابتلا بهCOVID-19 در بهمن 98 لغایت فروردین 99

دکتر سید سعید خبیری

تایید شده

5

بررسی یافته های تصویربرداری و علائم کلنیکی بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی کرمانشاه با علائم مغزی

دکتر رضا فتاحیان

دردست اجرا

6

روایی و پایایی مقیاس استرس بارداری مرتبط با همه گیری کووید به زبان فارسی

فرخنده صالحی

دردست اجرا

7

پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تنظیم شناختی و سر سختی روانشناختی در پرستاران

تیمور خاموشی

دردست اجرا