برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

   

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

 فهرست شرکت کنندگان  اسلاید کارگاه

1

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/5/23

ساعت 8تا10

18

دکتر خسرو فرهادی

دکتر صالح صالحی ذهابی

 
7 

 

6 

 

 

2

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/6/3

ساعت 8 -10

24

دکتر ارسلان نادری پور

دکتر صالح صالحی ذهابی

 
11 
 
6 

3

کارگاه روش تحقیق کیفی

مجازی

99/10/6

43

دکتر یحیی صفری

 
1 
13 
 

4

CaseReport

مجازی

99/10/13

30

دکتر مهدی مرادی نظر

 
2 
 
14 

5

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

مجازی

99/10/27

34

دکتر مهدی مرادی نظر

 
3 
 
15 

6

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با  (مقدماتی)spss

مجازی

99/11/4

35

دکتر بهزاد مهکی

 
4 
ارائه بصورت عملی 

7

رفرنس نویسی

مجازی

99/11/11

39

دکتر علی محمدی

 
 
6 
ارائه بصورت عملی  

8

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با  (پیشرفته)sps

مجازی

99/11/18

36

دکتر بهزاد مهکی

 
 
5 
ارائه بصورت عملی  

f9

تعیین حجم نمونه در مطالعات

مجازی

99/11/25

40

دکتر منصور رضایی

 
7 
16 
 

10

آشنایی با نرم افزار STATA

مجازی

99/12/2

38

دکتر مهدی مرادی نظر

 
8 
ارائه بصورت عملی  

11

روش تحقیق کمی

مجازی

99/12/9

22

دکتر منصور رضایی

 
9 
 
17 

12

اخلاق در پژوهش

مجازی

99/12/16

24

دکتر منصور رضایی

 
10 
 
18