کارگاه های برگزار شده در سال 99

برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

فهرست و تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

1

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/5/23

ساعت 8تا10

18

دکتر خسرو فرهادی

دکتر صالح صالحی ذهابی

2

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/6/3

ساعت 8 -10

24

دکتر ارسلان نادری پور

دکتر صالح صالحی ذهابی

3

4

5

6

7

8

9

10