کارگاه های برگزار شده در سال 99

برگزاری بیش از 100 ساعت کارگاه پژوهشی از سوی کمیته تحقیقات ...

 

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

 فهرست شرکت کنندگان  اسلایدکارگاه

1

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/5/23

ساعت 8تا10

18

دکتر خسرو فرهادی

دکتر صالح صالحی ذهابی

 

 

پزشک پژوهشگر1  

 

 

پزشک پژوهشگر

 

2

برنامه پزشک پژوهشگر

حضوری

99/6/3

ساعت 8 -10

24

دکتر ارسلان نادری پور

دکتر صالح صالحی ذهابی

 

پزشک پژوهشگرفهرست2  

 

پزشک پژوهشگر 

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10