کارگاه های برگزار شده توسط واحد در سال 1396

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

List of particpants Intervention Mapping Workshop

1

20

18

2

نحوه تعیین اولویتهای پژوهشی

1

55

6

3

آشنایی با مفاهیم آماری

1

50

6

4

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

1

66

6

5

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

1

56

12

6

تعیین اولویتهای تحقیقاتی

1

43

6

7

روش تحقیق تجربی و کار آزمایی بالینی

1

40

12