کارگاه های غیر حضوری برگزار شده واحد در سال 1399

ردیف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

1.       

پروپوزال نویسی- تنظیم گزارش نهایی و پیام پژوهشی

دکتر منصور رضایی

13 مهر

10 الی 13

2.      

روش تحقیق کیفی

دکتر علیرضا عبدی

27 مهر

10 الی 13

3.      

آموزش رفرنس نویسی با اندنوت

دکتر امیر جلالی

11   آبان

10 الی 13

4.      

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS -1

دکتر بهزاد مهکی

9     آذر

10 الی 13

5.      

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS-2

دکتر بهزاد مهکی

23     آذر

10 الی 13

6.      

نقد و داوری مقالات مجلات

دکتر منصور رضایی

14 دی

10 الی 13

7.      

چگونه مقاله منتشر کنیم؟(شناسایی مجلات معتبر و ساب میت)

دکتر درخشان خواه

دکتر ایزدی

دکتر جعفری

30 دی

10 الی 13

8.     

اصول مقاله نویسی - مقدماتی

دکتر منصور رضایی

دکتر علیرضا عبدی

5 بهمن

10 الی 13

9.      

مقاله نویسی- پیشرفته

دکتر علیرضا خاتونی

19 بهمن

10 الی 13

10.     

پروپوزال نویسی

دکتر مهدی مرادی نظر

10 اسفند

10 الی 13