کارگاه های برگزار شده توسط واحد در سال 1396

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

List of particpants Intervention Mapping Workshop

1

20

18

2

نحوه تعیین اولویتهای پژوهشی

1

55

6

3

آشنایی با مفاهیم آماری

1

50

6

4

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

1

66

6

5

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

1

56

12

6

تعیین اولویتهای تحقیقاتی

1

43

6

7

روش تحقیق تجربی و کار آزمایی بالینی

1

40

12

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir