مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1401

 ردیف  تاریخ جلسه شورای پژوهشی    تعداد پایان نامه های مطرح شده تعداد موارد رد شده    صورتجلسه و مصوبه شورا  
 1 1401/01/24   4  1 مشاهده 
 2  1401/02/28   4   - مشاهده  
 3  1401/03/11   4    -  مشاهده  
 4 1401/03/31   4  - مشاهده 
 5  1401/04/20   4  -  مشاهده 
 6  1401/05/24   4  -  مشاهده 
 7  1401/06/12    4   -  مشاهده  
 8   1401/09/09  4 مشاهده
 9 1401/09/23  4 -مشاهده 
 10 1401/10/26 3 -مشاهده
 11 1401/11/10  4 -مشاهده 
 12 1401/12/22  -مشاهده 

تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۶

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir