مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1401

 ردیف  تاریخ جلسه شورای پژوهشی    تعداد پایان نامه های مطرح شده   تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان  گزارش نهایی و پیام پژوهشی  تعداد موارد رد شده    صورتجلسه و مصوبه شورا  
 1 1401/01/24   4   -   -  1 مشاهده 
 2  1401/02/28   4   -   -   - مشاهده  
 3  1401/03/11   4  - -   -  مشاهده  
 4 1401/03/31   4 - -  - مشاهده 
1401/04/20   4  -   -   -  مشاهده 
1401/05/24   4  -   -   -  مشاهده 
1401/06/12    4   -   -  مشاهده