نحوه دسترسی به داده ها توسط پژوهشگران و تیم های تحقیقاتی

تا کنون هشت فراخوان برای استفاده از داده های کوهورت، بر روی سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گذاشته شده است. لذا محققین و تیم های تحقیقاتی عناوین پیشنهادی خود را ابتدا در سایت پرشین کوهورت به آدرس https://www.persiancohort-portal.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F ثبت می کنند. پس از تایید عنوان، بر اساس اهداف مطالعه و لیست متغیرهای مورد نیازی که درخواست نمودند، در فاصله زمانی یک تا دو هفته داده در اختیار آنها قرار میگیرد. آنالیز داده ها بر اساس عنوان و اهداف پیشنهادی توسط تیم درخواست کننده دیتا با نظارت مجریان کوهورت انجام می شود.

 

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir