کارگاه های مرتبط با کووید

مستندات

مدرس

نحوه برگزاری

(حضوری/ غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

عنوان کارگاه

ردیف

 
1

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/5/23

14

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

 
2

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/7/20

8

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

1

 
3

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/7/20

12

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

2