کارگاه های مرتبط با کووید

 مستندات

مدرس

نحوه برگزاری

(حضوری/ غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

عنوان کارگاه

ردیف

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

12/2/1400

6

درمان های جدید در کووید 19

1

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

19/5/1400

8

درمان های جدید در کووید 19

2

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

27/6/1400

31

تازه های درمان کووید 19

3

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

12/8/1400

22

تازه های درمان کووید 19

4

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/5/23

14

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

5

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/7/20

8

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

6

 

دکتر داریوش حسنی نیا

حضوری

99/7/20

12

اصول پیشگیری و پروتکل در مانی در کرونا

7