کارگاهها

 

لیست کارگاههای واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا(ع) در سال 1395

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

1

روش تحقیق

95/8/13

95/8/20

2

پروپوزال‌نویسی

95/9/4

3

SPSSمقدماتی

95/9/11

4

جستجوی منابع در اینترنت(با تاکید بر PUBMED)

95/9/18

5

رفرنس نویسی با END NOTE

95/10/2

6

مقاله نویسی

95/10/9