اهداف راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری

  • توسعه قابلیت های دانشگاه در حوزه های مختلف تحقیقات و فناوری
  • ظرفیت سازی جدید با استفاده از توان ملی و بین المللی
  • کارآفرینی و بسط اقتصاد دانش بنیان
  • بسط و توسعه اخلاق مداری در انجام تحقیقات دانشگاهی