کارگاه های برگزار شده توسط مرکز در سال 1401

ردیف   عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری   زمان   نحوه برگزاری مدرس   گروه های هدف  تعداد شرکت کنندگان  فایل ارائه کارگاه
 1 آشنایی با سامانه ربیت (دیجیت) 
12 مرداد 12-14  حضوری/ مجموعه کلاس های بیمارستان فارابی آقای مهندس یزدان فروغی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 19  دانلود
 2  چگوه پژوهش خود را آغاز کنیم؟ 20 شهریور   8-10  حضوری/ آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی  آفای محسن کاظمی نیا  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 20 دانلود
 3  آشنایی با سامانه پژوهان   30 شهریور  12-14   حضوری/ مجموعه کلاس های بیمارستان فارابی  آقای فیض اله فروغی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17  دانلود 
آشنایی با مطالعات سیستماتیک و متاانالیز   3 آبان  10-12  حضوری/مجموعه کلاسهای بیمارستان امام خمینی  دکتر یحیی سلیمی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 15   دانلود