1-     عنوان مطالعه: مطالعه همگروهی ارزیابی روانشناختی جوانان 34-15 سال در شهرستان روانسر

2-    نام و نام خانوادگی محقق اصلی: دکتر حبیب اله خزایی

 تلفن تماس: 09188332464

پست الکترونیکی: hakhazaie@gmail.com

       آدرس: بیمارستان فارابی، مرکز تحقیقات اختلالات خواب

3-     سال شروع مطالعه:  1395

4-    مشخصات فازهای مطالعه:

فاز اول: در فاز اول کوهورت جوانان داده های  2991 نفر از جوانان 34-15 سال ساکن شهر و روستای روانسر جمع آوری شده است. این داده ها در اختیار مجری طرح جوانان است و محققین می توانند با درخواست به مجری طرح به داده ها دسترسی داشته باشند.

فازهای پیگیری: تا کنون سه فاز پیگیری مطالعه پایان یافته است و تا آخر آبان ماه 1402 جمع آوری فاز چهارم به پایان خواهد رسید.

 

5-     حیطه فعالیت مطالعه: ارزیابی وضعیت روانشناختی و عوامل مؤثر بر آن در جوانان 15 تا 34 سال ساکن روانسر

6-    جمعیت تحت پوشش مطالعه: 3000 نفر از ساکنین شهری و روستایی روانسر با گروه سنی 18 تا 35 سال.

7-    مشخصات بیوبانک:

الف-ابزارهای تشخیصی اختلالات روانپزشکی: شامل مصاحبه بالینی تشخیصی جامع ساختار یافته CIDI 
 
ب- ابزارهای سنجش مشکلات روانی اجتماعی:
1. دیسترس روانشناختی کسلر K10
2. شادکامی
3. پرخاشگری فیزیکی
4. افکار و اقدام به خودکشی
 
5. غربالگری مصرف سیگار و مواد اعتیادآور
ج- بررسی سوانح و حوادث
د- ابزارهای بررسی عوامل موثر بر بروز و پیامد:
 1. شاخصهای جمعیت شناختی
2. وضعیت اجتماعی اقتصادی
3. نگرش به یاری جوئی سلامت روان

4. بهره مندی از خدمات، شامل خدمات بستری، سرپایی، طب مکمل و خدمات خاص

5. رویدادهای زندگی
6. مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
7. سرمایه اجتماعی
8. فعالیت فیزیکی
9. وضعیت خواب
 
10. سابقه خانوادگی اختلالات روانپزشکی
11. عوامل اختصاصی مصرف مواد
 
12. سوابق بیماریهای جسمی
13.  درمانهای دارویی
14. ویژگی های آنتروپومتریک
15. تستهای آزمایشگاهی خون
ه. ابزارهای بررسی سیر و پیامد:
لازم به ذکر است که ابزارهای سنجش مشکلات روانی اجتماعی و حوادث خودشان ابزار بررسی سیر و پیامد اختلالات روانپزشکی نیز هستند.
  1. مقیاس ناتوانی شیهان SDS
 
2. مرگ و میر