نام و نام خانوادگی
 تحصیلات سمت
 فاطمه حسینی
 کارشناسی ارشد آمار زیستی
 کارشناس مسئول واحد
 گلاویژ رستمی نسب
 دانشجوی دکتری سلولی-تکوینی
 کارشناس  بیمارستان امام خمینی (ره)
 فیروزه جهانپور
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 کارشناس بیمارستان محمد کرمانشاهی
 سحر پهلوانی
 کارشناسی ارشد روان پرستاری
 کارشناس بیمارستان فارابی

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir