دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اعتبار بخشی معاونت پژوهشی

زیر حوزه 1-7: مدیریت پژوهش و فن آوری

S1-A7- دانشگاه برنامه مدونی برای توسعه پژوهش های مبتنی بر نیازهای سلامت جامعه تصویب،اجرا و پایش می نماید و آن را به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار می دهد.

   - اولویت های پژوهشی به صورت 5 ساله تهیه می گردد.(اولویت های پژوهشی سال 1397-1402)

   - این اولویت ها در حیطه بیماری های واگیر، غیرواگیر، تحقیقات نظام سلامت، علوم دارویی، فناوری های نوین و ... می باشد.


  S2-A7- دانشگاه برنامه مشخصی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، انتشار و بازنگری دوره ای آنها دارد و برنامه پژوهشی خود را در راستای اولویتهای تعیین شده تنظیم می نماید.

در سال 1396 و براساس دستور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع کلیه دانشگاههای علوم پزشکی را مکلف به تهیه اولویتهای پژوهشی در قالب فرایند و فرمتی یکسان نموده بود، تیمی انتخاب و در مدت چند ماه با برگزاری کارگاههایی با حضور اعضای هیات علمی و نمایندگانی از ادارات و سازمانهای استان، اولویتهای تحقیقاتی تهیه و براساس امتیاز کسب شده هر اولویت، در 19 حیطه دسته بندی و پس از تائید شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1396/12/9 ، به وزارت منعکس گردید. این اولویتها برای یک دوره 5 ساله (1397 تا 1402 ) تهیه و در سایت دانشگاه و سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی در دسترس اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه قراردارد. ضمنا اولویتهای جدیدی که در دانشگاه و سازمانهای استان مطرح میشود، به کلیه دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی اطلاع رسانی میگردد. در برنامه عملیاتی سالانه وزارت نیز، لیست طرحهای تحقیقاتی مصوب منطبق با اولویتهای تحقیقاتی بارگذاری میگردد.

 

انطباق طرح های تحقیقاتی مصوب با اولویت های پژوهشی دانشگاه

مصوبه شورای پژوهشی در خصوص اولویت ها


S3-A7- دانشگاه به حق مالکیت فکری احترام گذاشته و سازوکار مشخصی برای ثبت مالکیت فکری و مشخص شدن سهم افراد دارد.

بله دانشگاه در این زمینه دارای شیوه نامه و آیین نامه حمایت از اختراعات می باشد.

آیین نامه حقوق مالکیت فکری

آیین نامه حمایت از اختراع بین المللی 


S4-A7- دانشگاه ضمن احترام به اصول اخلاق در پژوهش و فناوری سازوکارهای مشخصی برای تقویت زیرساختها، نظارت بر رعایت دستورالعمل ها و کدهای اخلاقی و اجرای قوانین انضباطی آن دارد.

دانشگاه دارای کمیته اخلاق در پژوهش-اعتبار نامه کمیته اخلاق در پژوهش-فرایند بررسی تخلفات پژوهشی، راهنماها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاو ... در زمینه اخلاق در پژوهش می باشد.

صفحه مربوط به واحد اخلاق در پژوهش در پورتال معاونت تحقیقات و فناوری


S5-A7- دانشگاه برنامه مشخصی برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص نحوه جذب بودجه های پژوهش و فن آوری از منابع خارج از دانشگاه دارد. (ترجیحی)

 - هزینه برخی از طرح های تحقیقاتی که در دانشگاه صورت میگیرد از صندوق های خارج از دانشگاه تامین می گردد.

 - طرح های ارتباط با صنعت نمونه ای از این طرح ها می باشند.

- حمایت های سازمان های دولتی و غیردولتی

 

تفاهم نامه تخصیص و اعطاء وجوه حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه فی مابین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر نهادها

تفاهم نامه ارتباط با صنعت فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه

عقد قرارداد عاملیت با صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی (تهیه زخم پوش های هیدروژلی حاوی عسل)

قرارداد اجرای پروژه های پژوهش های کاربردی (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سازمان انتقال خون کرمانشاه)


S6-A7- دانشگاه برنامه شفافی برای گسترش ارتباط اثربخش حوزه پژوهش و فناوری با سایر بخش های دانشگاه، بخش های بیرون دانشگاه و بخش صنعت دارد؟

شیوه نامه عملیاتی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

لیست تفاهم نامه های ارتباط با صنعت

لیست قراردادهای ارتباط با صنعت

لیست محصولات


S7-A7- دانشگاه برنامه و راهکار مشخصی برای ارتقای نتایج تحقیقات و فناوری و بهبود جایگاه علمی موسسه در بین دیگر دانشگاه ها دارد.

دانشگاه از سالیان گذشته با توسعه زیرساخت های پژوهش و فناوری شامل ساخت سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز، فضای تولیدی، آزمایشگاه جامع تحقیقات، کولد روم، لانه حیوانات، راه اندازی مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز، راه اندازی برنامه های ثبت بیماری ها ، مطالعات آینده نگر روانسر و ...در جهت ارتقاء کیفی پژوهش و فناوری گام های بزرگی برداشته است.


S8-A7- موسسه دارای سیاست های ترجمان دانش و فعالیت های سازمان یافته برای اطمینان از اجرای آن است.(ترجیحی)

ترجمان دانش برای کلیه طرح های تحقیقاتی انجام می گیرد و پیام های پژوهشی در سامانه مربوطه ثبت می گردد.


S9-A7- دانشگاه ساختار و سیاستهای مشخص برای حمایت و توسعه نوآوری و فن آوری در دانشگاه دارد. (ترجیحی)

آیین نامه مالی مراکز رشد

شیوه نامه حمایت های تشویقی شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه

شیوه نامه شرکت در نمایشگاه

شیوه نامه حمایت از شرکت ها جهت حضور در نماشگاه خارجی

و همچنین ارائه خدمات حسابداری، حقوقی و ثبتی، خدمات طراحی و تولید نرم افزار به شرکت ها و فناوران


S10-A7- کمیت و کیفیت تحقیقات انجام شده در دانشگاه به وسیله واحد مشخص مورد پایش مستمر قرار می گیرد.

مدیریت های پژوهشی دانشکده ها و مسئولین مراکز تحقیقاتی، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و  کمیته تحقیقات دانشجویی و همچنین کمیته اخلاق و واحد طرحهای تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری مسئول پایش طرحهای تحقیقاتی  انجام شده میباشند.

زیرحوزه 7 – 2 :حمایت از توسعه پژوهش

S11-A7- دانشگاه سازوکار مشخص و مصوبی برای تسهیل فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پژوهشی و فناوری دارد.

الف)پروپوزال طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه ای، دو بار در سال در قالب فراخوان اخذ و در فرایند داوری قرار میگیرند.
ب) به دانشکده ها ، مراکز تحقیقاتی ، واحدهای توسعه تحقیقات بالینی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی جهت تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی، تا سقف معینی از بودجه، تفویض اختیار شده است.
ج) برای طرحهای تحقیقاتی، ناظر تعیین میگردد.


S12-A7- دانشگاه سازوکار لازم برای همگانی شدن پژوهش را پیش بینی کرده است. (ترجیحی)

به منظور استفاده عموم مردم از نتایج طرح های تحقیقاتی، نتایج در قالب پیام پژوهشی در سامانه مربوطه ثبت می گردد.


S13-A7- دانشگاه برنامه مشخصی برای گسترش روابط با مراکز علمی خارج کشور و در همین راستا توسعه تعاملات محققان دانشگاهی با محققان دانشگاه های داخل و خارج کشور را دارد. (ترجیحی)

 

بین المللی سازی پژوهش و فناوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت

 

نمونه تفاهم نامه های ملی و بین المللی

تفاهم نامه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز

تفاهم مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات آسیب های روانی-اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

قرارداد آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عضو هیات علمی دانشگاه مک گیل کاندا

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بخش اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطان مؤسسه ملی سرطان


S14-A7- دانشگاه سازوکار مشخصی برای حمایت و نظارت بر مراکز تحقیقاتی در راستای هدفمندشدن و توسعه کیفی پژوهش ها دارد.

   - دستورالعمل پایش مراکز تحقیقاتی

  - حمایت های معاونت تحقیقات از مراکز تحقیقات اصولی

  - فرم نظارت بر توسعه کیفی پژوهش ها در مراکز تحقیقاتی(فرم ارزشیابی کیفی)


S15-A7- دانشگاه برنامه و ساختار مناسب برای حمایت از پژوهش های دانشجویی دارد.

آیین نامه ها و دستورالعمل ها


S16-A7- دانشگاه برنامه مشخصی برای جذب نیروی انسانی توانمند برای پژوهش دارد. (ترجیحی)

جذب هیات علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی ( شیوه نامه جذب هیات علمی پژوهشی )

جذب دستیار پژوهشی (اطلاعات برنامه)

جذب سرباز پژوهشگر (فرایند جذب)

 


 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir