نقشه سایت

 

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

اهداف و چشم انداز

حوزه های اصلی مأموریتی

اهداف راهبردی

اهداف عملیاتی

مدیریت امور پژوهشی

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت

پارک علم و فناوری سلامت

کمیته تحقیقات دانشجویی

آزمایشگاه جامع تحقیقات و فناوری

پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده ها

پژوهشکده فن آوری های سلامت

پژوهشکده سلامت

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات طب بازساختی

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

اطلاعیه

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

فعالیت های واحد

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

برنامه زمانبندی مشاوره های حضوری/ غیرحضوری

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

council93
council94
council95
council96
council97
council98
council99
council1400
concil 1401
council1402

مشخصات اعضای شورای پژوهشی

بروندادها

فعالیتهای مرتبط با همه گیری کووید 19

لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحد

پایان نامه های سال 1399

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرآیند دسترسی پژوهشگران جهت بهره

برنامه ثبت ام اس
برنامه ثبت نیدل استیک
برنامه ثبت برست بیمارستانی
برنامه ثبت احیا قلبی ریوی
برنامه ثبت زخم های فشاری
برنامه ثبت کبد چرب
برنامه ثبت آرتریت روماتوئید
برنامه ثبت لوپوس
نظام ثبت بیماران آنکیلوزان اسپوندلیت
نظام ثبت نوزادان متولد شده از مادران آلوده به ویروس HIV
برنامه ثبت بیماری برگر
برنامه ثبت موارد اپیدرمولیز بولوسا

فهرست محتوای آموزشی عمومی واختصاصی در مورد طراحی، اجرا و ان

انعکاس اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

انعکاس خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

لینک های مفید و مرتبط با توسعه تحقیقات بالینی

کارگاه های آموزشی انجام شده توسط واحد

کارگاه های سال 1395
کارگاه های سال 1396
کارگاه های سال 1397
کارگاه های سال 1398
کارگاه های سال 1399
کارگاه های سال 1400
کارگاه های سال 1401
کارگاه های سال 1402

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی م آ د امام رضا (ع )

مقررات پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی (1407-1403)

لینک های مفید جهت جستجوی مقالات

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا

بیمارستان های امام خمینی(ره)-دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی

معرفی و تاریخچه واحد

برنامه راهبردی و اهداف واحد

ترجمه/تالیف کتاب

سال 1398
سال 1400
سال 1401

کووید

لیست اختراعات و نوآوری ها با همکاری واحد

اعضای واحد

رئیس واحد
اعضای شورای پژوهشی واحد
کارشناسان واحد
مشاوران واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولویتهای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی 1393-1400
جلسات شورای پژوهشی سال 1393
جلسات شورای پژوهشی سال 1394
جلسات شورای پژوهشی سال 1395
جلسات شورای پژوهشی سال 1396
جلسات شورای پژوهشی سال 1397
جلسات شورای پژوهشی سال 1398
جلسات شورای پژوهشی سال 1399
جلسات شورای پژوهشی سال 1400
جلسات شورای پژوهشی سال 1401
جلسات شورای پژوهشی سال 1402

مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

مقالات 1400-1393
مقالات منتشر شده سال 1393
مقالات منتشر شده سال 1394
مقالات منتشر شده سال 1395
مقالات منتشر شده سال 1396
مقالات منتشر شده سال 1397
مقالات منتشر شده سال 1398
مقالات منتشر شده سال 1399
مقالات منتشر شده سال 1400
مقالات منتشر شده سال 1401
مقالات منتشر شده در سال 1402

پایان نامه اجراشده با همکاری واحد

پایان نامه اجرا شده با همکاری واحد1393-1400
پایان نامه های سال 1393
پایان نامه های سال 1394
پایان نامه های سال 1395
پایان نامه های سال 1396
پایان نامه های سال 1397
پایان نامه های سال 1398
پایان نامه های سال 1399
پایان نامه های سال 1400
پایان نامه های سال 1401
پایان نامه های سال 1402

دستاوردهای واحد

سال 93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 96
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 97
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 98
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعاتی پژوهشی
تألیف کتاب
سال 99
بانک اطلاعاتی پژوهشی
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات سال 99
سال 1400
خلاصه مقالات چاپ شده سال 1400

طرحهای تحقیقاتی انجام شده با همکاری واحد

طرح های تحقیقاتی سال 1393-1400
طرح های تحقیقاتی سال 1393
طرح های تحقیقاتی سال 1394
طرح های تحقیقاتی سال 1395
طرح های تحقیقاتی سال 1396
طرح های تحقیقاتی سال 1397
طرح های تحقیقاتی سال 1398
طرح های تحقیقاتی سال 1399
طرح های تحقیقاتی سال 1400
طرح های تحقیقاتی سال 1401
طرح های تحقیقاتی سال 1402

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

سایر مراکز توسعه تحقیقات بالینی مشترک با واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی فارابی
واحد توسعه تحقیقات بالینی محمد کرمانشاهی

کنگره

خلاصه مقالات کنگره سال 1393
خلاصه مقالات کنگره سال 1394
خلاصه مقالات کنگره سال 1395
خلاصه مقالات کنگره سال 1396
خلاصه مقالات کنگره سال 1397
خلاصه مقالات کنگره سال 1398
خلاصه مقالات کنگره سال 1399
خلاصه مقالات کنگره سال 1400

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوره
مشاوره الکترونیکی
محتوای آموزشی
کارگاه های انجام شده با همکاری واحد
کارگاه سال 1400 به قبل
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1395
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1396
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1397
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1398
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1399
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1400
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1401
کارگاههای برگزار شده توسط مرکز در سال 1402
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

بازخوردهای دریافتی

تماس با ما

کووید 19

بانک های اطلاعاتی

نظام ثبت بیماران ترومای چشم
نظام‏ ثبت اختلالات سایکوتیک
نظام ثبت و پیگیری بیماری های اعصاب و روان
نظام ثبت داده ‏های مسمومیت
بانک داده های پژوهشی بیماران مرحله‌ی آخر نارسایی کلیوی ESRD در واحد آموزشی- درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)
بانک داده های پژوهشی کودکان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD در واحد آموزشی- درمانی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی
بانک داده های پژوهشی اندوفتالمیت در بیماران بستری در بخش چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره)
نظام ثبت داده ‏های کانسرهای سر و گردن
بانک داده های پژوهشی نوزادان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آیت الله طالقانی و امام علی(ع)

معرفی واحد و اهداف آن

برنامه راهبردی واحد

لیست خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی

فهرست مشاوران واحد و ذکر زمینه مشاوره ای

برنامه زمان بندی مشاوره ی حضوری/غیر حضوری

فلودیاگرام روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره

قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد

خلاصه صورت جلسات شورای پژوهشی بیمارستان

سال 96
سال 97
سال 98
سال99
سال1400
سال 1401
سال 1402

کارگاه های واحد در سال 1401

سال 97
سال 98
سال 99
سال1400
سال 1401
سال 1402

فهرست بانک های اطلاعاتی و فرایند دسترسی پژوهشگران جهت بهره برداری از آنها

برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)
برنامه ثبت تروما
برنامه ثبت خطاهای پزشکی
برنامه ثبت فشار خون
برنامه ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر
برنامه ثبت بازتوانی قلبی
برنامه ثبت شکستگی های اندام و لگن
برنامه ثبت خونریزی های مغزی به دنبال تروما

فعالیت های مرتبط با کووید19

طرح های تحقیقاتی
پایان نامه های مرتبط با کووید19
مقالات
وبینارهای برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دستورالعمل ها
کارگاهها

لیست اختراعات و نوآوری ها با همکاری واحد

دکتر امیر شیانی
دکتر ایران چنیده
دکتر معصومه عباسی1
دکتر معصومه عباسی2
کسری طالبی

فهرست و پی دی اف مقالات منتشر شده با ذکر نام واحد

مقالات منتشر شده 1401

دستاوردهای واحد

سال 96
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 97
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 98
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال 99
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
طرح های رجستری
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
سال1400
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد
طرح های رجستری

فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها(منتشر شده با ذکر نام واحد)

اخبار عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

خلاصه اخبار آخرین یافته پژوهش های بالینی

اولویت های پژوهشی

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در مورد طراحی، اجرا و انتشار پژوهش های بالینی

لینک های مفید و مرتبط با واحد

تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی طالقانی و امام علی (ع)

مقررات پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

هسته تحقیقات بالینی رشد جمعیت و سلامت خانواده

کوهورت روانسر

کوهورت بزرگسالان

درباره مطالعه کوهورت بزرگسالان

پروتکل ها و راهنماها

پرسشنامه و دیتا دیکشنری کوهورت پرشین

دیتا دیکشنری

پرسشنامه عمومی

پرسشنامه پزشکی

پرسشنامه تغذیه

فرم ها

دسترسی به داده ها

دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی کهورت پرشین

مسیر دسترسی به داده ها

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

الزاماتی که در هنگام چاپ باید رعایت گردد

نمونه داده های کوهورت روانسر در قالب stata

فلوچارت دسترسی به داده ها

مقالات منتشر شده

پایان نامه ها

نشست های سیاستی ترجمان دانش

صورتجلسات شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین

تماس با ما

صفحه اینستاگرام کوهورت

تماس با مسئول کنترل کیفی

وب سایت کوهورت پرشین

کوهورت جوانان

درباره مطالعه کوهورت جوانان

مقالات منتشر شده

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها

راهنمای ثبت بیماری ها

کارگروه ثبت بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت ها

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

فلوچارت تهیه پرسشنامه ثبت بیماری ها در دانشگاه

لیست طرح های ثبت بیماری دانشگاه

لیست برنامه های ثبت مشترک با سایر دانشگاه ها

آموزش

کارگاه ها

دستورالعمل های آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری

برنامه ملی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

برنامه ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی (ACS Registry)

تماس با ما

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

بار جهانی بیماری ها

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد فناوری اطلاعات

میز خدمت

میز خدمت کمیته دانشجویی

تماس با ما

پیوندهای دانشگاهی

تالار گفتگو

نقشه سایت

کورونا ویروس

Technical Guidance

Situation Reports

Advice for public

Travel Advice

Training

Global research

Media resources

News

خدمات دانشجویی

پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی

ثبت بیماری ها

فرمها

فرم شرکت در کارگاهها

اعتبار بخشی معاونت پژوهشی