واحد امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد
نام و نام خانوادگی: کتایون باوندپور
تحصیلات: کارشناس ارشد
تلفن: 38390828- 083
پست الکترونیکی: int_affairs_kermanshah@yahoo.comشرح وظایف:

1-    انجام امور مربوط به جذب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی
2-    انجام امور مربوط به تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
3-    انجام امور مرتبط با فعالیتهای مراکز تحقیقات

4--  انجام امور مربوط به اخذ مجوز قطعی مراکز تحقیقاتی
5-  انجام امور مربوط به راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
6-  انجام امور مربوط به جذب پزشک پژوهشگر، سرباز پژوهشگر و دستیار پژوهشی