مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی در سال98

ردیف

تاریخ جلسه شورای

پژوهشی

تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان  سه 

 تعداد طرحهای بدون هزینه

تعداد پایان نامه و طرحهای مطرح

شده

تعداد رجیستری های بررسی شده

تعداد موارد رد شده

1

25/3/1398

-

 

0

1

0

2

14/7/1398

7

 

1

0

3

3

16/7/1398

14

 

0

0

10

   11/9/98    3  2    

5

21/11/1398


 

2

1