مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1398

تاریخ جلسه شورای پژوهشی      تعداد پایان نامه و طرح های مطرح شده      تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان      تعداد رجیستری های بررسی شده    تعداد طرح های بدون هزینه  تعداد موارد رد شده         صورتجلسه و مصوبه شورا   
1398/03/25 -  - مشاهده
 1398/07/14 1 7 - - مشاهده
 1398/07/16 - 14 10 مشاهده
 1398/09/11 2 -  - 3 مشاهده
 1398/11/21 2 1  - مشاهده

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir