اهداف و چشم انداز معاونت تحقیقات و فناوری

امروزه دانشگاهها نقش بی بدیلی در توسعه دانش، اقتصاد و فرهنگ هر کشوری دارند که میتوانند به بهره برداری از الگوی مدیریتی در دانشگاههای نسل سوم و چهارم علاوه بر تربیت نسلی برخوردار از دانش و دارای قدرت تفکر انتقادی و در عین حال وفادار به ارزشهای ماندگار جامعه، به تولید علم و فناوری و همچنین ثروت برگرفته از این دو بپردازند. چنین دانشگاههایی باید با شناخت مشکلات روز جامعه خود را برای حل مشکلات محلی، ملی و فراملی آماده کنند. از این رو معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با شناخت مزیتهای جغرافیایی و ساختاری خود از جمله دارابودن قدیمی ترین دانشگاه در غرب کشور، همسایگی با کشور عراق و اقلیم کردستان، مرکزیت جغرافیایی خود در غرب کشور برای بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت کشور، دارابودن بیش از 500 عضو هیات علمی، دو پژوهشکده و 13 مرکز تحقیقات و همچنین یک مرکز رشد فناوریهای سلامت و 11 شرکت دانش بنیان و با  داشتن تولیدات علمی بیش از 700 مقاله در سال، در نظر دارد علاوه بر مشارکت موثر و معنا دار در رشد علمی کشور، جایگاه خود را به عنوان دانشگاهی بین المللی با رتبه کمتر از 500 در بین دانشگاههای دنیا تثبیت کند. بهره برداری از نیروی جوان و خلاق دانشجویی در کنار استفاده از دانش و تجربه اعضای محترم هیات علمی و پشتیبانی های اداری بدنه کارشناسی موثر و همدل دانشگاه در کنار توسعه متناسب حیطه های مختلف علمی با راه اندازی رشته های مورد نیاز در مقاطع مختلف از جمله مکانیسم های موثر در رسیدن به چشم انداز هستند.   معاونت تحقیقات و فنآوری با داشتن مدیریت هایی شامل مدیریت امور پژوهشی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، کمیته تحقیقات دانشجویی،مدیریت فناوری و مرکز رشد همراه با دفتر ارتباط با صنعت و کمیته مالکیت فکری دانشگاه  ؛ تلاش میکند تا ماموریتهای محلی، ملی و فراملی خود را با موفقیت به انجان برساند.