معرفی واحد و اهداف آن

 

dr -soroush

        دکتر علی سروش - دکتری تخصصی طب ورزشی و اصلاح شیوه زندگی

          عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                        

 خلاصه ای از سوابق اجرائی

    رئیس مرکز آ.د.امام رضا (ع)- فعلی

         سرپرست گروه طب ورزشی و توانبخشی دانشکده پزشکی (فعلی)

         عضو شورای پژوهشی دانشگاه (فعلی)

          رئیس مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

           مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیلانغرب

          پزشک معتمد و مسئول شورای پزشکی دانشگاه

          مدیر امور درمان دانشگاه

          معاونت پشتیبانی دانشگاه

           مشاور اجرائی ریاست دانشگاه

          معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

         عضویت در شورا‌ها و کمیته‌های متعدد در دانشگاه 

 

 خلاصه ای از سوابق اجرائی

    معاونت محترم پژوهشی بیمارستان امام رضا‌(ع)

    سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)

    رییس دانشکده پرستاری و مامایی

    مدیر گروه پرستاری

    سرپرست دانشکده پرستاری سنقر

         عضویت در شورا‌ها و کمیته‌های متعدد در دانشگاه