مصوبات جلسات شورای پژوهشی واحد در سال 1397

مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره)، دکتر محمد کرمانشاهی در سال 97

ردیف

تاریخ جلسه شورای

پژوهشی

تعداد طرحهای مطرح

شده

تعداد پایان نامه های مطرح

شده

تعداد رجیستری های بررسی شده

تعداد موارد رد شده

1

24/2/1397

3

1

0

0

2

11/6/1397

2

0

0

1

3

28/7/1397

1

2

0

1

4

17/9/1397

در فراخوان دانشگاه

می بایست بررسی شوند

3

0

0

5

22/10/1397

در فراخوان دانشگاه

می بایست بررسی شوند

3

1

0

6

18/12/1397

در فراخوان دانشگاه

می بایست بررسی شوند

3

0

0

 

** تعداد طرحهای مطرح شده در فراخوانهای یک و دو  در سال  1397:   23