دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت روانسر / کوهورت بزرگسالان / دسترسی به داده ها / قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir