مسئول واحد انتشارات

نام نام خانوادگی: مرضیه علایی

شماره تماس: 38376894

شرح وظایف:
پذیرش آثار، بررسی و طرح در شورا؛
اعلام مصوبات شورا به نویسندگان؛   
ارجاع شکایات به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی؛   
اجرای قوانین ومقررات مربوط به مبادله واهداء کتب منتشره؛       
انجام مکاتبات مربوط به اخذ موافقت اصولی و مجوز نشر ورتبه علمی پژوهشی مجلات دانشگاه ؛    
نظارت بر کلیه امور اجرایی مجلات(برون سپاری مجلات، چاپ مجلات و..) ؛    
نظارت بر وب سایت مجلات و انتشار به موقع مجلات دانشگاه؛   
تهیه پیش نویس قرارداد ها؛
اجرای مفاد کلیه قرارداد های انتشارات واحد انتشارات (کتب و مجلات)؛    
اجرای قوانین ومقررات مربوط به مبادله واهداء کتب منتشره دانشگاه؛                      
نظارت بر حسن اجرایی مفاد آیین نامه  شورا ؛                                                                                                               
انجام اعلام وصول مجلات به هیات نظارت برمطبوعات؛
اقدام در راستای رسیدگی  و بررسی  لغو امتیاز مجلات  از جانب هیات نظارت بر مطبوعات.


کارشناس انتشارات (بخش کتب)
نام ونام خانوادگی: فریبا بهلولی
شماره تماس: 38376894

شرح وظایف:
برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات شورا؛
تهیه و تنظیم دستور کار شورا و ارسال مدارک جهت اعضاء شورا؛
اخذ فیپا  برای هرکتاب ازکتابخانه ملی؛
اخذ مجوز نشر برای هرکتاب در دست چاپ از سازمان فرهنگ وارشاد اسلامی؛
اخذ شابک از خانه کتاب؛
انجام خدمات مربوط به فروش کتاب؛
پیگیری مصوبات شوراء؛
پیگیری روند چاپ و انتشار کتاب های منتشره دانشگاه.


کارشناس انتشارات (بخش مجلات)
نام و نام خانوادگی: کیوان حیدریان
شماره تماس: 38393153

شرح وظایف:
بررسی اولیه درخواست متقاضیان در خصوص اخذ مجوز راه اندازی مجله وارجاع به مسئول واحد انتشارات جهت تایید وانجام مراحل بعدی؛
پیگیری مکاتبات اخذ موافقت اصولی ومجوز نشر کلیه مجلات  از کمیسیون نشریات و سازمان فرهنگ وارشاد اسلامی؛
هماهنگی در خصوص تشکیل جلسات مجلات؛
استعلام جهت برون سپاری خدمات مجلات ؛
 نظارت بر وب سایت مجلات؛
پیگیری اعلام وصول مجلات به هیات نظارت بر مطبوعات؛
پیگیری لغو امتیاز مجلات از هیات نظارت بر مطبوعات؛
پیگیری پرداختهای مالی مجلات.