مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

 

فرم ها و آئین نامه‌های مربوط به پایان نامه‌ها

1-      مدارک لازم برای ارائه پایان نامهمدارک


2-      مراحل انجام  پایان نامه در واحدمراحل3-      تعهد تقدیر و تشکر از واحد

4-      تعهد چاپ مقاله از نتایج  پایان نامه

 


 

فرم ها و آئین نامه‌های مربوط به طرح‌های تحقیقاتی

   1 -  فرم پیش نویس طرح تحقیقاتیفرم پروپوزال   2 - مراحل انجام طرح تحقیقاتی در واحدمراحل طرح تحقیقاتی

    3- فرم داوریفرم داوری

   4- تعهد تقدیر و تشکر

   5- تعهد چاپ مقاله از نتایج طرحهای تحقیقاتی

   6- سقف تفویض اختیار برای تصویب طرحهای تحقیقاتی