خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره سال 97

 

 

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل برگزاری

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله

 1

Comparing the Viewpoints of Nurses with those of the Family Members of Patients Admitted to Pediatric Ward towards Spiritual Care in Imam Reza Hospital of Kermanshah

کنگره ملی سلامت کودکان ساری، شهریور 1397

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

  مشاهده

2

Epidemiology of Pediatric Deaths in 2017 Kermanshah Earthquake

 

کنگره ملی سلامت کودکان ساری، شهریور 1397

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 

 مشاهده

 3  Investigating the motivation of voluntary biood donors in kermanshah
 کنگره بین المللی انتقال خون، تهران2018

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 

مشاهده

 4 Evaliation of the standards of intensive care unit of kermanshah hospital
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده
 5 Assess the quality of services provided in the intensive care unit using the servqual model
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده
 6 Comparison of knowledge and skilis of nurses in the field of medicine in the pediatric intensive care unit and adult intensive care unit
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده
 7 Relationship between communication skilis of nurses with patients safety ststus in intensive care units
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده
 8 Quality of care in pediatric intensive care unit from the persective of nurses
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده
 9 Comparison between life satisfaction and burnout among nurses in intensive care unit and general unit
 اولین کنگره بین المللی سیستم ها ، فناوری ومدیریت مراقبت های ویژه، تهران مهر 1397
 

دکتر علیرضا خاتونی

مریم جنت المکان

 مشاهده