مقالات 1394

 

 

ردیف

عنوان

نوع نشریه

عنوان نشریه-تاریخ چاپ

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله

تقدیر و تشکر

1

Comparison of Depression, Anxiety, and Stress

Between Mild and Severe Non-cardiac Chest

Pain

 -

Thrita. 2016

Mostafa Bahremand,

Saeid Komasi*

 

مشاهده

2

The relationship between brain behavioral

systems and the characteristics of the five

factor model of personality with aggression

among Iranian students

PubMed

J Inj Violence Res

Saeid Komasi

Ali Zakiei*،

 

مشاهده

3

مقایسه همدلی استرس اضطراب و افسردگی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر پزشکی و پیراپزشکی

 -

مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

احمد علی پور، پرستو عباسپور*

  مشاهده

4

Aging is an Important Cause for a Lack of

Understanding of the Main Risk Factor in

Cardiac Rehabilitation Patients

 -

Thrita. 2015

Saeid Komasi,  Mozhgan Saeidi*

     مشاهده