مقالات 1392

 

 

ردیف

عنوان

نوع نشریه

عنوان نشریه-تاریخ چاپ

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله

تقدیر و تشکر

1

تاثیر دوز بالای ویتامین D خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

علمی پژوهشی

 Scopus، Embase،ISC

IJOGI

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

مریم زنگنه،

فیروزه ویسی*

 

مشاهده