خلاصه مقاله ارائه شده در کنگره سال 96

 

 

ردیف

عنوان

تاریخ و محل برگزاری-تاریخ چاپ

نویسنده اول و مسئول

محل آپلود خلاصه مقاله

تقدیر و تشکر

1

میزان بروز زخم فشاری و عوامل موثر بر آ در بخشهای ویژه یکی از بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه در سال 1396 کرمانشاه

The 5 th international congress of critical care  12-10 Jan 2018

سمیه مهدوی ، مسعود فلاحی

 

مشاهده

2

اثر بخشی و مشکلات ناشی از جراحی پیوند ریه در بیماران سالمند

The 5 th international congress of critical care  12-10 Jan 2018

سمیه مهدوی ، علیرضا خاتونی

 

مشاهده

3

بررسی صحت و دقت چهار روش اندازه گیری درجه حرارات بدن در بیماران بستری در بش مراقبتهای ویژه

The 5 th international congress of critical care  12-10 Jan 2018

علیرضا خاتونی، علیرضا خاتونی *

 

مشاهده

4

مقایسه تاثیر ساکشن لوله داخل تراشه به دو روش سیستم باز و بسته بر مقادیر گازهای خون شریانی

The 5 th international congress of critical care  12-10 Jan 2018

اعظم  فرجی،

اعظم فرجی *

 

مشاهده

5

نقش NO Code بر نوع درمان دریافتی بیماران

The 5 th international congress of critical care  12-10 Jan 2018

مسعود فلاحی، سمیه مهدوی *

 

مشاهده